Entreprenadbesiktningar är en central del av bygg- och entreprenadbranschen och syftar till att säkerställa att ett byggprojekt utförs enligt avtalade specifikationer, standarder och kvalitetskrav. I Sverige är entreprenadbesiktningar reglerade genom olika avtalsformer, varav SBR-modellen, AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader), och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) är de mest använda. I den här artikeln kommer vi att utforska entreprenadbesiktningar i enlighet med dessa avtalsformer med särskilt fokus på tak och fasad.

 

SBR-modellen

SBR-modellen, eller Svensk Byggtjänsts Rekommenderade allmänna bestämmelser för entreprenader, är ett avtalsverktyg som används för att reglera entreprenadbesiktningar i Sverige. Den har utvecklats av Svensk Byggtjänst och är ett omfattande dokument som kan användas som grund för entreprenadkontrakt inom bygg- och anläggningssektorn.

SBR-modellen innehåller detaljerade bestämmelser för hur entreprenader ska planeras, utföras och besiktas. Den innehåller också bestämmelser för tvister och avvikelser som kan uppstå under projektets gång. När det gäller tak och fasad är SBR-modellen en användbar guide för att fastställa vilka krav och standarder som ska uppfyllas.

 

AB & ABT: Allmänna Bestämmelser för Entreprenader

AB och ABT är två av de vanligaste standardavtalen som används inom bygg- och entreprenadbranschen i Sverige. Dessa avtal är utvecklade av Svensk Byggtjänst och används för att reglera olika typer av entreprenader.

  • AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader)

AB är ett avtal som används när en entreprenad omfattar byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete. Det innehåller bestämmelser om allt från arbetsmiljö och säkerhet till betalningsvillkor och ansvar för eventuella fel och brister i arbetet.

  • ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader)

ABT är ett avtal som används när en entreprenad omfattar hela byggprocessen, från projektering till färdigställande. Det innehåller bestämmelser om bland annat samordning av entreprenader och ansvar för projektets resultat.

 

Entreprenadbesiktningar av tak och fasad enligt SBR-modellen, AB och ABT

När det gäller entreprenadbesiktningar av tak och fasad är det viktigt att förstå hur SBR-modellen, AB och ABT reglerar dessa processer. Här är några nyckelaspekter att ta hänsyn till:

  • Kravspecifikationer och standarder

En grundläggande del av entreprenadbesiktningar är att fastställa tydliga kravspecifikationer och standarder som entreprenören måste uppfylla. Detta innefattar materialval, konstruktionsmetoder, kvalitet och säkerhet. Genom att använda SBR-modellen, AB eller ABT kan parterna enkelt referera till de överenskomna standarderna och kraven.

  • Besiktningsprotokoll

Under projektets gång genomförs olika besiktningar för att kontrollera arbetets kvalitet och överensstämmelse med avtalen. Besiktningsprotokoll är dokument som används för att rapportera resultatet av dessa besiktningar. En kritisk del av besiktningsprocessen är att säkerställa att eventuella brister eller avvikelser dokumenteras korrekt och att åtgärder vidtas för att rätta till dem.

  • Ansvar och garantier

SBR-modellen, AB och ABT innehåller bestämmelser om entreprenörens ansvar och garantier. Detta inkluderar garantier för utfört arbete och material. Om det uppstår fel eller brister i tak- eller fasadkonstruktionen efter färdigställandet kan dessa avtal användas för att fastställa ansvar och krav på rättelser.

  • Tidplan och leveranser

Tidplanen är en viktig aspekt av varje entreprenad. Avtalen reglerar när entreprenören måste slutföra arbetet och när besiktningar ska genomföras. Detta är viktigt för att säkerställa att tak- och fasadarbetet slutförs i rätt tid och i enlighet med projektets övergripande plan.

  • Kontraktsförändringar och tillägg

Under ett byggprojekt kan det uppstå behov av förändringar eller tillägg till entreprenadavtalet. SBR-modellen, AB och ABT innehåller bestämmelser om hur sådana ändringar ska hanteras, inklusive hur de påverkar entreprenadbesiktningar av tak och fasad.

 

Sammanfattning – Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar enligt SBR-modellen, AB och ABT är avgörande för att säkerställa att tak- och fasadarbeten utförs i enlighet med avtalade krav och standarder. Dessa avtalsformer ger en strukturerad ram för att planera, utföra och besikta byggprojekt och ger också tydliga riktlinjer för att hantera eventuella fel eller brister som kan uppstå. För att säkerställa en framgångsrik entreprenad av tak och fasad är det viktigt att alla inblandade parter är medvetna om och följer de relevanta bestämmelserna och standarderna som reglerar entreprenadbesiktningar enligt SBR-modellen, AB och ABT. Detta kommer i slutändan att bidra till att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet inom bygg- och entreprenadbranschen.

You may also like